Pedagogisch project

A.De missie van onze school 

Freinetschool Het Avontuur wil een school zijn die een bijdrage levert aan het leren van jongeren waardoor deze verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de ontwikkeling van de samenleving.

  • Het Avontuur wil daarin gekend worden als een blije hechte kring met een open geest en met het accent op natuurlijk leren
  • een school die op maat van en vanuit het kind werkt en zichzelf continu evalueert om vernieuwend te blijven en verstarring tegen te gaan
  • een school waar kinderen zelfstandig leren en creëren

B.Het Avontuur als Freinetschool van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Célestin Freinet zag als leerkracht in het begin van de 20ste eeuw ongemotiveerde leerlingen in overvolle klassen die alleen maar wereldvreemde ‘schoolse’ leerinhouden moesten verwerken. Hij ondervond dat de kinderen veel liever werkten met levensechte dingen uit hun eigen leefwereld. Hij ging met ze wandelen en praatte over de dingen die hij tegenkwam. De ouders waren aanvankelijk verbaasd en ongerust omdat ze dachten dat de leraar alleen maar wat rondwandelde met hun kinderen. Maar wat Freinet deed, was veel professioneler.  Als een echte vakman stelde hij zichzelf voortdurend in vraag en hij durfde te veranderen, te vernieuwen enkel en alleen in het belang van zijn kinderen. Freinet wilde verstarring tegengaan en dogmatisme voorkomen zoals die soms in lang bestaande instituties wordt aangetroffen.  Freinetonderwijs mag zelf ook geen verstarde pedagogie worden, maar moet zich net als Freinet zelf steeds in vraag durven stellen en zich met hun ervaringen en professionalisme bijsturen om de kinderen zinvol en graag naar school te laten komen.  De volgende uitgangspunten zijn hierbij noodzakelijk:

  • De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt. De leerkracht zorgt als specialist ter zake ervoor dat zo de leer- en ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het leerplan van het GO! ten gepaste tijde bereikt worden.
  • Leren is het al handelend, experimenteel zoeken en ontdekken waarbij zelf gevonden mogelijkheden in een nieuw verband worden gezet via transfer.
  • Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvolle context.
  • De opvoeding op school staat niet los van de maatschappij; de opvoeding vindt plaats door democratisch/coöperatief overleg.  De school is een onderdeel van de omgeving en kan een bijdrage leveren aan de vorming van kritische mensen die in staat zijn om in hun eigen situatie samen met anderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te dragen.

C.Ouderparticipatie 

De ouders spelen een belangrijke rol in het klas- en schoolgebeuren.  Wij verwachten positief en actief engagement in het belang van alle kinderen van de school.  Om de betrokkenheid groot te houden is de ouder steeds welkom op de school en heeft hij/zij een belangrijke signaalfunctie.  Bij zijn schoolbezoek houdt de ouder rekening met de interne afspraken en belet de beheerfunctie niet.  Ouders zorgen mee voor de ondersteuning van de projecten door samen met hun kinderen op zoek te gaan naar invulling van de projecten. Verder kunnen ouders actief participeren in de klaswerking op vraag van de klasraad of leerkracht of in de schoolwerking op vraag van de kinderraad of het schoolteam.

De school wordt geadviseerd door een schoolraad en ondersteund door de oudervereniging en werkgroepen.